Make in Vietnam được chọn là khẩu hiệu của ngành công nghệ Việt Nam. Tại sao lại là “make in Vietnam” và chính phủ sẽ tạo điều kiện như thế nào để phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam?