Khi được cấp sổ đỏ là bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy điều kiện cấp sổ đỏ trong năm 2019 có thay đổi gì không?

Điều kiện cấp sổ đỏ 2019

Điều kiện cấp sổ đỏ năm 2019. Ảnh: internet

Đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Theo khoản 1 Điều 100 về Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các giấy tờ sau thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất

 • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993. Do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…
 • Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất. Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất. Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất
 • Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: sododanang.com
 • Giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật
 • Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở gắn liền với đất ở. Phải có chứng nhận cơ quan thuộc chế độ cũ…
 • Các giấy tờ được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980. Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp

Ngoài ra những trường hợp sau cũng có điều kiện cấp sổ đỏ:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác. Kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên liên quan. Nhưng đến trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện được thủ tục chuyển QSDĐ và không có tranh chấp thì được cấp sổ và không nộp tiền sử dụng đất

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: LuatVietnam

 • Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án… thì được cấp sổ đỏ. Trường hợp chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính (thuế, tiền sử dụng đất..) thì phải nộp tiền
 • Hộ gia đình cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến 01/07/2014 chưa được cấp sổ thì được cấp 

Đối với trường hợp không có giấy tờ quyền sử dụng đất: 

Theo Điều 101 Luật đất đai 2013 hộ gia đình. Cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp sổ đỏ:

Không nộp tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ QSDĐ được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền theo điều kiện:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà không có giấy tờ về QSDĐ 
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
 • Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định. Không có tranh chấp trên địa bàn

Nộp tiền giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtNộp tiền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: sododanang.com

Phải nộp tiền sử dụng đất khi có điều kiện cấp sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi:

 • Đang sử dụng đất không có các giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004. Không vi phạm vào luật đất đai
 • Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp. Phù hợp với quy hoạch thì được cấp sổ 

Điều kiện cấp sổ đỏ 2019 không có thay đổi gì so với năm 2018 

Có 2 trường hợp cấp sổ đỏ hiện nay:

 • Cấp sổ đỏ khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất 
 • Cấp sổ đỏ khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất